Stilte

Stilte
Hast wol ins lùstere,
Nei wat de stilte
Te fertellen hat?
Sûnder oardiel,
Geduldig wachte,
Op niks?

Hast dyn geest wol ins dwaalt litte,

Yn’e leegte
Dy’t it libben omfat?
En ùs allen
Yn stilte
Achterlit?

Mar hoe kin de stilte leech wêze,
Als it wurden fan elkoar skieden hoare kin?

En hoe kin de leechte stil wêze,
Als it my sa folle te fertellen hat?
En hoe kin it niks
Eindeloas fiele,
Als niks net ienen bestiet?
Lùsterje nei de stilte,
Want foar de stilte,
Binne wy,
Stil.

Meer verhalen